Кристалічні грядки – Кристалічна ґратка — Вікіпедія

Содержание

Кристалічні гратки | Хімія

РОЗДІЛ 1 ПОВТОРЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

§ 8. Кристалічні гратки

Усвідомлення змісту цього параграфа дає змогу:

Характеризувати внутрішню будову твердої речовини; розрізняти типи кристалічних граток;

Пояснювати аморфний стан, будову кристалічних граток різних типів, залежність фізичних властивостей речовин від кристалічної будови й обгрунтовувати її.

Ви вже знаєте, що відносно прості форми організації речовини – атоми, йони, молекули – у стандартних умовах індивідуально не

існують. Вони взаємодіють одна з одною й утворюють сукупність частинок – різні речовини.

– Пригадайте з курсу фізики, в якому агрегатному стані можуть існувати речовини і чим ці стани різняться.

Залежно від природи частинок і характеру взаємодії між ними розрізняють певні агрегатні стани.

Тверді речовини можуть перебувати в аморфному і кристалічному станах. Речовини в аморфному стані не мають упорядкованої структури. До них належить багато полімерів, смоли, янтар (бурштин), силіцій, селен тощо. Серед аморфних матеріалів найвідомішим є скло, тому аморфний стан ще називають склоподібним.

У речовин у кристалічному стані складові частинки мають упорядковане просторове розташування. Регулярне розміщення частинок у твердому тілі зображується у вигляді граток, у вузлах яких містяться ті або інші частинки, з’єднані уявними лініями, що утворюють так звані кристалічні гратки.

Кристалічні гратки – це розташування у просторі атомів, молекул, йонів у певному порядку.

На основі різної природи частинок, які містяться у вузлах кристалічних граток, і різних хімічних зв’язків між ними усі кристали поділяються на молекулярні, атомні, йонні та металічні. Залежно від цього й кристалічні гратки поділяють на відповідні типи (мал. 14).

Кристалічні граткиКристалічні гратки

Мал. 14. Типи кристалічних граток: а – молекулярні; б – атомні; в – йонні; г – металічні

Молекулярні кристали. У вузлах молекулярних кристалічних граток (мал. 14, а) містяться молекули (полярні та неполярні), зв’язані між собою слабкими міжмолекулярними силами, зокрема водневими зв’язками. Наприклад, кристали льоду складаються з молекул води, які утримуються в гратці водневими зв’язками, що значно слабкіші за сили ковалентного зв’язку. Тому речовини з молекулярними гратками мають невелику твердість, вони легкоплавкі й леткі. До таких речовин належать кристали йоду, хлору, брому, водню, кисню, азоту, інертних газів, “сухого льоду” СО2, амоніаку Nh4, метану СН4 та майже всіх органічних сполук.

Атомні кристали. У вузлах атомних кристалічних граток містяться атоми, сполучені між собою міцними ковалентними зв’язками (мал. 14, б).

Тому речовини з таким типом кристалічних граток характеризуються великою твердістю, дуже високими температурами плавлення і кипіння; вони нелеткі, практично не розчиняються в жодних розчинниках, електричний струм не проводять. Атомні гратки мають лише деякі речовини в твердому стані – алмаз C, силіцій Si, бор В, силіцій(ІV) оксид SiO2, силіцій(ІV) карбід SiC та ін.

Йонні кристали. У вузлах йонних кристалічних граток містяться позитивно і негативно заряджені йони – як прості (Na+, К+, СІ-, S2-),

Так і складні

Кристалічні граткиКристалічні гратки (мал. 14, в). Вони сполучені один з одним

Силами електростатичного притягання. До них належать солі, основні оксиди, гідроксиди. Речовини з йонними гратками мають порівняно високу твердість; вони доволі тугоплавкі, майже нелеткі та крихкі.

Металічні кристали. У вузлах металічних кристалічних граток містяться атоми і позитивно заряджені йони. Між ними – “електронний газ”, розподілений по всьому металу (мал. 14, г). Отже, валентні електрони атомів не локалізовані. Між позитивно зарядженими йонами металічних елементів та нелокалізованими електронами існує електростатична взаємодія. Речовини з металічними гратками – метали – мають різні температури плавлення, здебільшого високі. Вони нелеткі (крім ртуті), тверді, пластичні, ковкі. Мають високу електро – та теплопровідність.

Коротко про головне

Тверді речовини у кристалічному стані складаються з атомів, молекул, йонів, розміщених не хаотично, а в певному порядку, утворюючи кристалічні гратки.

Залежно від характеру частинок, які утворюють кристал, і типу хімічного зв’язку між ними кристалічні гратки поділяються на молекулярні, атомні, йонні, металічні.

Тип кристалічної гратки чітко визначає фізичні властивості речовини. Чим міцніший зв’язок між структурними частинками кристалічної гратки, тим переважно вищі твердість речовини і температура плавлення. Міцними є атомні та металічні гратки, а молекулярні мають незначну міцність і невисокі температури плавлення, особливо якщо у вузлах гратки містяться неполярні молекули.

school.home-task.com

Кристалічні ґратки. Залежність фізичних властивостей речовини від

Описание презентации Кристалічні ґратки. Залежність фізичних властивостей речовини від по слайдам

Кристалічні ґратки. Залежність фізичних властивостей речовини від типів кристалічних ґраток Виконала

Кристалічні ґратки. Залежність фізичних властивостей речовини від типів кристалічних ґраток Виконала Учениця 8 класу Зозул івського НВК Петрейко Валентини

Цілі: встановити взаємозв’язок між будовою речовин та їх фізичними властивостями на підставі знаньЦілі: встановити взаємозв’язок між будовою речовин та їх фізичними властивостями на підставі знань про типи хімічних зв’язків у неорганічних речовинах; ознайомитися з типами кристалічних ґраток (атомною, молекулярною, йонною, металевою).

Будова твердих речовин Аморфна Кристалічна Структурні частинки речовини розміщуються безладно  Будова твердих речовин Аморфна Кристалічна Структурні частинки речовини розміщуються безладно Приклад: глина Структурні частинки речовини розміщуються впорядковано Приклад: кухонна сіль

Кристалічна ґґ радка - структурна впорядкованість кристалічних речовин Види кристалічних ґраток Атомна ЙЙ онна

Кристалічна ґґ радка — структурна впорядкованість кристалічних речовин Види кристалічних ґраток Атомна ЙЙ онна Молекулярна Металічна

 Тип кристалічної решітки - - йонниа. . У вузлах кристалічних ґраток знаходяться Тип кристалічної решітки — — йонниа. . У вузлах кристалічних ґраток знаходяться йони Натрію і Хлору , які утримуються силами кулонівського притягання.

 • Натрій хлорид ( Na. Cl ) – твердий, кристалічний, тугоплавкий, добре

• Натрій хлорид ( Na. Cl ) – твердий, кристалічний, тугоплавкий, добре розчинний у воді. • Хімічний зв’язок — йонний, у вузлах кристалічних ґраток знаходяться йони Натрію і Хлору , які утримуються силами кулонівського притягання. • Такий тип кристалічних решіток називається йонний. .

Тип кристалічної решітки - - атомна У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми Карбону ,Тип кристалічної решітки — — атомна У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми Карбону , які зв’язані між собою ковалентним полярним зв’язком.

 • Графіт ( CC )- )- тверда речовина, нерозчинна у воді. • Графіт ( CC )- )- тверда речовина, нерозчинна у воді. • Хімічний зв’язок — ковалентний неполярний. • Тип кристалічної решітки — — атомна , у вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми Карбону , зв’язані між собою ковалентним полярним зв’язком.

Тип кристалічної решітки – молекулярна У вузлах кристалічних ґраток знаходяться молекули вуглекислого газу.

Тип кристалічної решітки – молекулярна У вузлах кристалічних ґраток знаходяться молекули вуглекислого газу. Зв’язок між ними — міжмолекулярна взаємодія.

 • Карбон ( IV ) оксид ( CO 2) - за н. у. • Карбон ( IV ) оксид ( CO 2) — за н. у. газ, низькі температури плавлення, розчинний у воді. • Хімічний зв’язок — ковалентний полярний. • Тип кристалічної решітки – молекулярна , в вузлах кристалічних ґраток знаходяться молекули вуглекислого газу. • Зв’язок між ними – • міжмолекулярна взаємодія.

Тип кристалічної решітки – металевий У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та та

Тип кристалічної решітки – металевий У вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та та йони Феруму , а між вузлами рухаються вільні електрони.

 • Залізо – високі температури плавлення, нерозчинне у воді. • Хімічний • Залізо – високі температури плавлення, нерозчинне у воді. • Хімічний зв’язок — металічний • Тип кристалічної решітки – металевий , у вузлах кристалічних ґраток знаходяться атоми та йони Феруму , а між вузлами рухаються вільні електрони.

Інструкція з визначення типу кристалічної гратки 1. Проста речовина – визначити метал

Інструкція з визначення типу кристалічної гратки 1. Проста речовина – визначити метал чи неметал : – Ме – мають металічну кристалічну гратку; – не. Ме – мають молекулярну кристалічну гратку; • винятки – деякі не. Ме мають атомну кристалічну гратку

 2. Складна речовина – визначити клас речовини: – не. Мех. Оу 2. Складна речовина – визначити клас речовини: – не. Мех. Оу – молекулярну кристалічну гратку; P 2 O 5 – Мех. Оу – йонну кристалічну гратку; Al 2 O 3 – Ме(ОН)х – йонну кристалічну гратку; Cu ( OH ) 2 – Нх. An – йонну кристалічну гратку; H 2 SO 4 Meх. Anу – йонну кристалічну гратку. Na 2 SO

Карбонат кальцію ( Ca. CO 3)3) має йонну кристалічну решітку, тому, можна зКарбонат кальцію ( Ca. CO 3)3) має йонну кристалічну решітку, тому, можна з певність спрогнозувати повне розчинення цієї речовини в кислоті.

Дякую за плідну працю! Дякую за плідну працю!

present5.com

Кристалічні грядки — Сайт про огород

Высокие грядки своими руками

Здравствуйте, любители загородной жизни. Согласитесь, когда живешь в частном доме или имеешь дачный участок, очень трудно удержаться от соблазна выращивать овощи и зелень на своих грядках, а чаще мы именно за этим и уезжаем за город. И это понятно, разве можно сравнить вкус огурчика или помидорчика с огорода со вкусом тех же овощей с магазинных лотков. Труд на грядках, конечно, нельзя назвать легким, вот опытные огородники и придумывают всякие хитрости, чтобы облегчить себе жизнь.

Сегодня мы поговорим, как сделать своими руками высокие грядки и о так называемом, огороде по Миттлайдеру. Все они базируются на одном принципе, но имеют разное исполнение.

Кристалічні грядки

Для удобства работы с растениями на огороде следует соорудить грядки — короба. Короба можно изготовить из горбыля, досок, способом заливки бетоном, выложить из кирпича. Часто для ограждения грядок используют шифер, ведь в дело пойдет и шифер не пригодный для кровли, с трещинами и сколами, для безопасности его можно обработать жидким пластиком, покрыть тонким слоем разведенной эпоксидной смолы или пробелить известью.

Кристалічні грядки

Материалы и инструменты

Для изготовления ящика из шифера нам потребуются —

Материалы:

 • шифер, можно использовать как гладкий, так и волнистый;
 • деревянные балки, 50 х 50см.;
 • металлическая арматура или трубы;
 • болты и гайки.

Инструменты:

 • болгарка;
 • сварочный аппарат;
 • уровень;
 • молоток;
 • лопата.

Кристалічні грядки

Подготовительные работы

Для начала, определяемся с местом и размерами наших высоких грядок. Для огорода следует отвести солнечное место. Лучшее направление для грядок, это юг — север, при таком расположении все растения равномерно получают солнечный свет в течении всего дня.

Кристалічні грядки

Длину коробов вы определяете сами, ориентируясь на размеры своего огорода или теплицы. А вот ширину грядки лучше делайте 0,5 – 1,2 м, но не более. На узкой грядке легче ухаживать за растениями, правильно их формировать, ведь у вас на виду будет каждый побег, не широкую грядку легче пропалывать и поливать. На высоких грядках, размером от 0.5 м хорошо высаживать огурцы, высокоштамбовые помидоры, которые в процессе роста легко формировать, подвязывая к опорам.

Кристалічні грядки

Основные работы

Шаг1: Из металлической арматуры или трубы нарезаем штыри, высотой 70см, если наша грядка будет высотой 40см. На высоте 60см. от нижнего конца штыря привариваем металлические планки для крепления к ним деревянного бруса.

Шаг 2: На месте установки короба, по размерам, копаем траншею, глубиной в штык лопаты, очищаем дно от сорняков. Вбиваем наши штыри по всему периметру грядки, на расстоянии до 1 м друг от друга. Деревянные бруски распиливаем по размерам нашего ящика, делаем обечайку, закрепляя бруски, к металлическим планкам, которые мы приварили на штырях.

Кристалічні грядки

Шаг 3: Затем уже к деревянным балкам крепим, заранее подготовленный, шифер, заглубляя его в землю. С помощью уровня следите за правильностью укладки шифера. У такого короба большое преимущество перед деревянным, он не подвержен гниению и послужит вам долго. Конечный результат должен выглядеть так: 

Кристалічні грядки

Наполнение грядки

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Но ящики — короба, это только ограничители огородного пространства. Далее их нужно правильно наполнить. Дно, не редко, прокладывают агропленкой, чтобы не прорастали сорняки. Если у вас на участке водятся грызуны или кроты снизу уложите металлическую сетку.

Теперь заполняем ящики органикой – первый слой должен быть хорошо водопроницаемым, для него используют опилки, измельченные ветки, древесную кору, мох, торф, крупный песок (обязательно без примесей глины), который создает рыхлость почвы при любой влажности. Насыпаем слой удобрений, лучше компост, затем укладываем слой прошлогодних листьев. В этом «пироге» у нас будут зарождаться и плодиться нужные для почвы микроорганизмы и червячки.

Остаток пространства засыпаем почвой, которую заранее тщательно перемешиваем с навозом до образования рыхлой, однородной водо- и воздухопроницаемой массы. Полученный грунт засыпаем вровень с краями короба и обильно смачиваем. Этот слой должен быть не менее 20 см.

Кристалічні грядки

Если готовите такую грядку по весне, дайте осесть почве хотя бы в течении недели, постоянно ее увлажняя, при необходимости добавляйте грунт, только после этого можно приступать к высадке на грядку рассады или высеву семян.

Лучше, конечно, готовить высокие грядки в конце лета или осенью, на зиму их закрывают растительными остатками и прикрывают черной полиэтиленовой пленкой.

Кристалічні грядки

Весной под пленкой почва быстрее прогреется и у вас будет возможность раннего посева семян, что обеспечит вашу семью ранними овощами. Так же на таких грядках удобно под зиму посеять редис, репу, свеклу, морковь, петрушку.

Плюсы и минусы

Плюсы высоких грядок, сделанных своими руками:

 • на высоких грядках легко создать плодородную, рыхлую почву. Пользуясь высокой грядкой вы экономите на удобрениях, ведь все полезные вещества из почвы достаются вашим растениям, а не сорнякам, и как результат — хороший урожай.
 • земля на таких грядках сильно не промерзает, а весной быстрее прогревается.
 • с помощью коробов для высоких грядок, можно использовать участки, не пригодные для огорода, даже каменистые и заболоченные.
 • ящики-грядки легко превратить в мини-теплицы, дооборудовав их пленочным укрытием на пластиковых или металлических опорах.
 • вам не приходится каждый год вскапывать ваши грядки, достаточно рыхления.
 • Срок работы такой грядки, как минимум 7 лет, при минимальных заботах, осенью добавляем сухих листьев, а весной подсыпать плодородной земли до нужного уровня.

Из недостатков, можно отметить только повышенное пересыхание почвы, такие грядки вам придется чаще поливать.

Кристалічні грядки

При установке нескольких коробов – грядок на своем участке, не экономьте на междурядьях- оставляйте пространство между ними до 0,9м. Конечно, по весне такой огород будет казаться не привычно пустым, но когда растения начнут развиваться, вы оцените преимущества такого расположения. На узких грядках с широкими междурядьями растения хорошо освещены, им хватает места для развития, удобно к ним подходить, при необходимости, легко провезти тачку. Междурядья можно засеять газонной травой или сделать бетонные дорожки.

Кристалічні грядки

Высокие грядки по Миттлайдеру

По принципу устройства ящиков-грядок работает и огород по Миттлайдеру. Единственное отличие от описанного метода – это наполнение коробов. Доктор Миттлайдер предлагал наполнять ящики не плодородной почвой, а использовать нейтральные смеси, состоящие из опилок, измельченной коры, торфа, песка, перлита (до 40%), пемзы. Такая смесь не несет в себе никаких питательных веществ, и, в дальнейшем, растения получают их полностью за счет минеральной подкормки.

Кристалічні грядки

Это, на мой взгляд, сложный и не совсем экологически чистый метод выращивания культур, потому что нужно учитывать разную потребность овощей в питательных веществах. Подкормка проводится постоянно, через 5-7 дней. Требуются строго сбалансированные подкормки, иначе в овощах происходит накопление нитратов. В огороде по Миттлайдеру устраиваются только узкие, 0, 45м., грядки с широкими междурядьями.

Хорошего вам лета и обильных урожаев.

Видео по теме «как просто сделать высокие грядки своими руками»:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
Source: postroju-dom.ru

ogorod.radiomoon.ru

Конспект уроку хімії в 8 класі з теми «Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. »

Урок № 21-22

Тема уроку: Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Мета уроку: дати поняття про кристалічні ґратки, ознайомити з різними типами кристалічних ґраток (атомні, молекулярні, йонні), розкрити зв’язок між типом хімічного зв’язку, типом кристалічних ґраток і фізичними властивостями речовин, визначити особливості будови твердих речовин та встановити залежність властивостей речовин від їхньої будови, розширити й поглибити уявлення про зумовленість фізичних властивостей речовин, типом хімічного зв’язку та кристалічних ґраток; розвивати вміння прогнозувати хімічні властивості сполук на підставі аналізу їх кристалічної решітки, вміння проводити аналіз, узагальнювати, робити висновки; вміння працювати з опорною таблицею, карткою-інструкцією; виховання самостійності, наполегливості в досягненні своєї мети, культури праці; формувати предметну компетентність.

Унаочнення: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, опорна таблиця видів кристалічних граток, картка з інструкцією, моделі кристалічних граток, таблиця « Кристалічні гратки», презентація «Кристалічні ґратки»

Хід уроку:

ММ№1 ЗП

1. Організаційний момент

  2.Актуалізація опорних знань

На попередніх уроках ми вивчали типи хімічних зв’язків. Цей матеріал буде потрібний нам для засвоєння наступної теми. Тож повторимо головне. Пригадайте, які типи зв’язку існують в природі?

Повторення проведемо у формі гри «Вірю –не вірю».

1. Йонний зв’язок виникає між йонами (так).

2. Йони – це нейтральні частинки (ні).

3. Йони – це заряджені частинки (так ).

4. Ковалентний зв’язок буває двох типів – полярний і неполярний (так).

5. Ковалентний полярний зв’язок утворюється між атомами з однаковою електронегативністю (ні).

6. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами одного і того ж неметалу (так).

7. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами з різною електронегативністю (ні).

8. NaCl – сполука з йонним зв’язком (так).

9. О2 – сполука з ковалентним полярним зв’язком (ні).

10. HCl –сполука з йонним зв’язком (ні).

11.Атом Cl має 5 валентних електронів в основному стані.

3. Повідомлення теми уроку та мотивація навчальної діяльності

Отже, існують різні типи зв’язку. Чи впливає тип хімічного зв’язку на будову речовини та її властивості? Саме цю проблему ми повинні з вами розв’язати на уроці.

Я хочу прочитати вам уривок із твору Льюіса Керролла  «Аліса в Країні чудес»:

«За кілька кроків від неї сидів на гілці Чеширський кіт. «Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти?» — «А куди ти хочеш потрапити?» — спитав у відповідь кіт. – «Мені все одно…» — сказала Аліса. «Тоді все одно куди йти: — зауважив кіт».

Що хоче сказати кіт Алісі та навіщо я прочитала ці слова на початку уроку? Ваша думка?

Так, правильно, потрібно знати мету своєї роботи.

Про що б ви хотіли дізнатись? ( бесіда з учнями )

Визначимо мету  пошуку знань?( учні ставлять мету, учитель допомагає, записуємо в зошиті  і на дошці)

Тобі треба

Знати: поняття кристалічні гратки,типи кристалічних ґраток

Уміти: визначати типи кристалічних краток, прогнозувати властивості речовин залежно від виду хімічного зв’язку і типу кристалічних ґраток.

Розуміти: залежність фізичних властивостей речовин від їх кристалічної будови;

4. Вивчення нового матеріалу:

  4.1. Будова твердих речовин. Бесіда. Складання схеми.

Запитання:

1.      Які частинки утворюють речовини?

(Тобі вже відомі такі частинки, як атоми, молекули, йони. Це відносно проста форма організації речовини. У стандартних умовах ці частинки, як правило, індивідуально не існують.)

2.      Які речовини утворюють частинки? (За допомогою різних типів хімічних зв’язків вони

об’єднуються й утворюють вищу форму організації речовини — хімічні сполуки.)

3.      Як поділяються хімічні сполуки? (прості і складні речовини. Залежно від фізичних умов

речовини можуть існувати в різних агрегатних станах.)

4.       Які ви знаєте агрегатні стани хімічних сполук? (  з уроків природознавства та фізики: твердий, рідкий та газуватий стан)

Під час бесіди складаємо схему       

Агрегатний стан

(Якщо гази характеризуються повною невпорядкованістю розташування молекул одна відносно одної, то в рідинах деяка впорядкованість частинок спостерігається. Адже для рідин характерна наявність певного об’єму, хоча й відсутня певна форма. Рідини займають проміжне місце між газами і твердими тілами, яким властивий суворий порядок розташування частинок, що утворюють речовину.У твердих речовинах частинки розташовані у просторі суворо закономірно для кожної речовини.)

Скажіть, в якому агрегатному стані можуть бути речовини? (газоподібному, рідкому та твердому). Твердих речовин найбільше. При певних умовах будь-яка речовина може стати твердою. Як ми говоримо – перетворитися на камінь.

Ось так. Камінь – об’єкт оточуючого світу. І, оскільки, у нас урок хімії, ми розглянемо цей об’єкт з хімічної точки зору. Які запитання ми можемо поставити?

–        Які частинки утворюють тверді речовини?

–        Як вони сполучаються між собою?

–        Як це впливає на властивості?

–        Як ці властивості можна використати людству?

 Усі речовини у твердому стані можуть мати таку будову:

Будова твердих речовин

Аморфна Кристалічна

Структурні частинки речовини Структурні частинки речовини розміщуються

розміщуються безладно впорядковано

Приклад: глина, скло Приклад: кухонна сіль, графіт

Евристична бесіда

Відомо, що у твердих речовинах частинки, що їх утворюють, розташовані у просторі закономірно для кожної речовини. Кожна кристалічна речовина має свою кристалічну гратку.

Кристалічна гратка – це розміщення в просторі йонів, атомів або молекул у певному систематичному порядку. (У кристалічних речовинах атоми, молекули та йони розташовані упорядковано, на певних відстанях. Таке закономірне розташування частинок у кристалах називають кристалічною ґраткою. Щоб якось уявити цю закономірність, у тривимірному просторі об’єднаємо центри молекул прямими лініями, які перетинаються. При цьому утвориться просторовий каркас, який називають кристалічною ґраткою. Місця, в яких лінії перетинаються, називають вузлами кристалічних ґраток  ( демонстрація моделей кристалічних ґраток)

Кристалічні ґратки – модель, за допомогою якої описують внутрішню будову кристалів)

4.2 Класифікація кристалічних ґраток.

Залежно від природи частинок, що містяться у вузлах кристалічних ґраток, та сили взаємодії між частинками визначають тип ґраток: йонні, атомні, молекулярні.

Відомі ще й металічні кристалічні ґратки, їх вивчатимеш пізніше

Йонна кристалічна гратка

У вузлах йонних кристалічних граток лежать йони, тому гратки і отримали таку назву – йонні. Йонні кристалічні гратки характерні для речовин з йонним зв’язком.

Я розповім про те, які сили діють в йонних гратках і як це впливає на властивості речовин.

Оскільки йони заряджені протилежно, між ними виникають значні сили притягання. Зруйнувати таку гратку нелегко. Для того, щоб зруйнувати кристал, необхідно затратити велику кількість енергії, саме тому всі речовини з йонною граткою є твердими. Температура плавлення їх досить висока. Наприклад, кухонну сіль можна розплавити при температурі 801˚С. Рекордсмен по тугоплавкості серед йонних сполук – магній оксид. Його можна розплавити при температурі 2800˚С.

Це нелеткі речовини, тому не мають запаху. Вони крихкі. Більшість добре розчиняється у воді, розчини таких речовин проводять струм.

Речовини з йонною кристалічною граткою можна зустріти в природі, в побуті. Ви вже чули, що до речовин з йонною граткою відноситься всім відома кухонна сіль – натрій хлорид. Інші солі також мають таку решітку. Луги, наприклад, натрій гідроксид, кальцій гідроксид. Оксиди металів, наприклад, алюміній оксид – Аl2O3.

Атомна кристалічна гратка

Раз гратка називається атомною, то у вузлах гратки лежать атоми. Перед вами схема будови кристала алмаза. Кожна кулька – це атом Карбону. Всі атоми розташовані один від одного на однаковій відстані. А це схема будови кристала графіту. Тут у вузлах лежать ті ж самі атоми Карбону, але розташування атомів інше – шарувате. Тут немає окремих йонів або молекул. Весь кристал являє собою неначе одну велетенську молекулу.

Ви тільки що чули, що в йонних гратках діють значні сили притягання між йонами. Між атомами діють ще більші сили притягання, утворюються дуже міцні  ковалентні зв’язки. Зруйнувати їх ще важче, ніж зв’язки між йонами. Тому всі речовини з атомними кристалічними гратками дуже тверді, дуже тугоплавкі, нелеткі. Наприклад, температура плавлення алмаза становить 3500˚С. Крім того, алмаз є самою твердою речовиною в природі.

Ці речовини не розчиняються у воді. Вони не проводять струм, або бувають напівпровідниками.

Атомні гратки має невелика кількість речовин. Це алмаз, з якого роблять діаманти, алмазом ріжуть скло, бурять гірські породи. Зараз у кожного з вас теж є речовина з атомною кристалічною граткою. Це графіт, який знаходиться в олівцях. Нам добре знайомий пісок – SO2. Це також речовина з атомною граткою. Цей предмет, я думаю, вам також знайомий. Ним точимо ножі, сапи завдяки його великій твердості. Називається речовина – силіцій карбід. У його кристалічній гратці чергуються атоми Карбону і Силіцію. Саме ці атоми утворюють атомну кристалічну гратку.

Молекулярна кристалічна гратка

1. Ще один тип граток, що існує в природі, – молекулярні кристалічні ґратки. Речовини з такими гратками дуже відрізняються від речовин з йонними та атомними гратками. Причина полягає в тому, що у вузлах лежать молекули. На цьому малюнку зображена кристалічна гратка йоду. У вузлах гратки розташовані молекули йоду – І2. А на цьому малюнку зображена гратка вуглекислого газу. За певних умов він може ставати твердим, тоді його називають сухим льодом. У вузлах лежать молекули СО2. А ось це модель кристалу звичайного льоду. У його вузлах лежать молекули води – Н2О. Молекулярні кристалічні гратки можуть утворювати речови, що мають ковалентні зв’язки.

2. Між молекулами діють дуже слабкі сили міжмолекулярного тяжіння. Їх називають силами Ван-дер-Ваальса. Якщо сили притягання слабкі, то й зруйнувати їх дуже легко. Тому всі речовини із молекулярною кристалічною граткою мають невелику твердість, вони легкоплавкі. Наприклад, кристали йоду можна розплавити про 30˚С, а лід плавиться вже при 0˚С. Це леткі речовини, тому майже всі мають запах. Пригадайте нафталін, яким відлякують міль від одягу, що зберігається в шафах. Речовини з молекулярною граткою не проводять струм. Вони мають різну розчинність у воді.

3. Речовини з молекулярною граткою дуже поширені. Я вам покажу деякі з них. Ось кристали йоду. Спиртовий розчин йоду використовують в медицині, він є у кожного із нас вдома. А це цукор. Звичайний цукор, з яким ми п’ємо чай. Молекулярну гратку має лід. Досить його дістати із холодильника, як він починає танути, що доводить наявність молекулярної гратки.

ММ№2 ЗП

Користуючись опорним конспектом заповнимо таблицю «Тип кристалічних ґраток і властивості речовин.»

Показники.

Тип кристалічних ґраток і властивості речовин

молекулярна

атомна

 йонна

Складові частинки граток

полярні й неполярні молекули

    атоми

йони

Тип хімічного зв’язку

ковалентний

ковалентний

йонний

Міцність зв’язку

мала

велика

велика

Температура кипіння і плавлення

невисокі

високі

високі

Леткість

леткі

нелеткі

нелеткі

Твердість, крихкість

м’які

тверді, крихкі

тверді, крихкі

Електропровідність

діелектрики

діелектрики, або напівпровідники

електропровідні в водних розчинах чи розплавах

Розчинність у воді

розчинні – з полярними зв’язками, нерозчинні – з неполярними зв’язками

нерозчинні

розчинні

Є такий афоризм: Практика без теорії сліпа, теорія без практики мертва. Кожна гіпотеза тільки тоді стає теорією, коли вона перевірена практикою.

Пропоную вам встановити причиново-наслідкові зв’язки між будовою та властивостями речовин. Перед вами картки із певними термінами. Розташуйте їх в такій послідовності, щоб простежувався причиново-наслідковий зв’язок.

Як же можна визначити тип кристалічних граток?  У кожного на парті є інструкція визначення типу кристалічних ґраток.

Інструкція з визначення типу кристалічної гратки

Визначити до якої групи відноситься дана речовина:

 1. Проста речовина – визначити метал чи неметал:

Ме – мають металічну кристалічну гратку;

 неМе – мають молекулярну кристалічну гратку;

  винятки – деякі  неМе мають атомну кристалічну гратку.

 1. Складна речовина – визначити клас речовини:

 МехОу – йонну кристалічну гратку;

 неМехОу – молекулярну кристалічну гратку;

 Ме(ОН)х – йонну кристалічну гратку;

 НхAn – йонну кристалічну гратку;

MeхAnу – йонну кристалічну гратку.

  Використаємо Ії на практиці.

Визначити тип кристалічних граток хімічних сполук: Са, О2, SO3, HCl,

4.3 Залежність між хімічним зв’язком, типом кристалічної решітки і фізичними властивостями.                                               

Який висновок можна зробити про залежність властивостей речовин від типу хімічного зв’язку та будови кристалічної гратки?

Bисновки

У кристалічних речовинах атоми, молекули, йони розміщуються в певному порядку, утворюючи кристалічні ґратки Кристалічні ґратки – модель, за допомогою якої описують внутрішню будову кристалів.. Розрізняють атомні, молекулярні, йонні та металічні кристалічні ґратки.

 Між будовою речовини, яка визначається типом хімічного зв’язку і типом кристалічних ґраток, та її властивостями існує певна залежність: чим міцніший хімічний зв’язок, що утримує частинки у вузлах кристалічних ґраток, тим міцніші кристали, тим твердіша речовина, тим вищі її температури плавлення і кипіння. А тому, якщо відома будова речовини, можна прогнозувати її властивості, і навпаки – якщо відомі властивості речовини, можна зробити висновок про її можливу будову.

Лабораторні досліди

 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, та молекулярної йонної будови.

ММ№3 АП

5.Закріплення матеріалу.

 1.Азот переходить у твердий стан за низької температури (-210˚С). Який тип гратки має азот? (молекулярна)

2.  Яка з речовин характеризується більшою твердістю – лід чи пісок? Як ви це можете пояснити? (лід має молекулярну, а пісок атомну гратку)

3.  Елементи С і Sі утворюють схожі за складом оксиди СО2 і SіО2, але СО2 плавиться при -78.5˚С, а SіО2  при +1700˚С. Як ви це можете пояснити? (різні кристалічні гратки)

4. Білий фосфор плавиться при +44,2˚С. Яку кристалічну гратку має білий фосфор? (молекулярну)

5.  Червоний фосфор плавиться при +600˚С. Яку кристалічну гратку має червоний фосфор? (атомну)

Тестові завдання:

1. Молекулярні кристалічні ґратки можуть мати речовини з хімічним зв’язком

а) йонним; в) ковалентним полярним;

б) металічним; г) ковалентним неполярним.

2. Речовини з молекулярними кристалічними ґратками

а) легкоплавкі; в) добре проводять електричний струм;

б) леткі; г) мають низьку теплопровідність.

3. Речовина, що має найвищу температуру плавлення, — це

а) йод; б) лід; в) кальцій флуорид.

Додаткові завдання

4*. Речовина, хімічні зв’язки в якій сформовані між атомами елементів із зарядами ядер +1 і +16, у твердому стані має кристалічні ґратки а) йонні; б) молекулярні; в) атомні.

5*. Речовина, утворена елементами із скороченими електронними конфігураціями атомів…3s1 і…3s23p5, має кристалічні ґратки а) атомні; б) йонні; в) молекулярні.

6. Підведення підсумків уроку.

Чи досягли ми мету, яку поставили? Сподобався вам урок? Якщо сподобався, завершимо урок оплесками.

7. Домашнє завдання:§ 43 ст.195-198. № 3, 4*

vseosvita.ua

Практична робота №1 «Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту)».

8 клас

Дата: ________

Урок №______

Тема: Інструктаж з БЖД. Практична робота №1 «Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту)».

Мета:

 • освітня: навчитися характеризувати фізичні властивості речовин за типом кристалічних ґраток і видом хімічного зв’язку;

 • розвивальна: вміння порівнювати речовини, за різним типом граток і типом зв’язку;

 • виховна: обережно працювати з хімічним обладнанням та речовинами (використовуючи правила БЖД), правильно слідувати алгоритму виконання практичної роботи.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: таблиці, моделі кристалічних ґраток,склянка з водою, скляна паличка, спиртівка, тримач для пробірок, зразки речовин з різними типами кристалічних ґраток.

ХІД УРОКУ

І.Організаційний етап уроку

Вчитель вітається зучнями, записує відсутніх до журналу.

ІІ. Актуалізація опорних знань

На попередніх уроках ми вивчали типи хімічних зв’язків. Цей матеріал нам буде потрібний для засвоэння наступної теми. Тож, повторимо саме головне.

Пригадайте, які типи зв’язку існують в природі ?

Повторення проведемо у формі гри « Вірю –не вірю»

У мене в руках кілька папірців із різними твердженнями. Ви по черзі витягуєте папірець, зачитуєте твердження і відповідаєте, коментуєте свою відповідь.

1. Йонний зв’язок виникає між йонами (так)

2. Йони – це нейтральні частинки (ні).

3. Йони – це заряджені частинки (так ).

4. Ковалентний зв’язок буває двох типів – полярний і неполярний( так ).

5. Ковалентний полярний зв’язок утворюється між атомами з однаковою електронегативністю (ні).

6. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами одного і того ж неметалу (так).

7. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами з різною електронегативністю (ні).

8. NaCl – сполука з йонним зв’язком (так).

9. О2 – сполука з ковалентним полярним зв’язком (ні).

10. HCl –сполука з йонним зв’язком (ні).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Девіз уроку: Все пізнається в порівнянні. Від аналізу до структури, а від неї – до властивостей і застосування».

Що ж таке кристалічна гратка, давайте пригадаймо?

Кристалічна граткаце розміщення в просторі йонів, атомів або молекул у певному систематичному порядку.

Які частинки можуть знаходитися у вузлах кристалічних граток?

Є такий афоризм: Практика без теорії сліпа, теорія без практики мертва. Кожна гіпотеза тільки тоді стає теорією, коли вона перевірена практикою.

Тож давайте перевіримо теорію практикою. Працюємо в групах. Кожна група отримує одну речовину. Визначте за її властивостями тип кристалічної гратки. Результати повідомите класу.

(речовини, що отримують учні: кухонна сіль, цукор, графіт).

ІV. Підготовка необхідного встаткування

Інструкція до лабораторної роботи

Учні читають інструкції з техніки безпеки.

Тема: «Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад: цукру, кухонної солі, графіту)».

Мета: дослідити властивості речовин з різними типами кристалічних граток.

Обладнання: штатив з пробірками, склянка з водою, спиртівка, тримач , зразки речовин ( кухонна сіль – NaCl , цукор – С12Н22О11, графіт – С).

Хід роботи

 1. Поділіть видану вам речовину на дві пробірки.

 2. У першу пробірку долийте води. Спостерігайте, чи розчиняється речовина у воді.

 3. Другу пробірку затисніть тримачем і нагрійте в полум’ї спиртівки. Спостерігайте , чи розплавляється речовина.

 4. На основі спостережень зробіть висновок про будову речовини. Назвіть тип кристалічної гратки.

V. Самостійне виконання практичної частини роботи.

Учні замальовують таблицю:

Характеристика речовини

Речовини

Графіт©

Кухонна сіль(NaCl)

Цукор (С12Н22О11)

Будова

Тип хімічного зв’язку

Фізичні властивості

Висновок-?

Будова

атома

VІ.Контроль учителя, самоконтроль і взаємоконтроль.

Ми вдало об’єднали теорію з практикою. Пропоную вам встановити причино — наслідкові зв’язки між будовою та властивостями речовин. Перед вами картки із певними термінами. Розташуйте їх в такій послідовності, щоб простежувався причино – наслідковий зв’язок.

Тип

хімічного

зв’язку

Тип

кристалічної

гратки

Фізичні властивості

VІІ.Узагальнення. Підбиття підсумків уроку.

Який висновок можна зробити про залежність властивостей речовин від типу хімічного зв’язку та будови кристалічної гратки?

Гра з кубиком.

(Я ставлю запитання і кидаю одному із вас кубик. Учень, що отримав кубик, дає відповідь. Якщо не готовий дати відповідь, то кубик перекидається іншому учневі.

 1. Азот переходить у твердий стан за низької температури(─ 210˚С). Який тип гратки мае азот? (молекулярна).

 2. Яка з речовин характеризується більшою твердістю – лід чи пісок? Як ви це можете пояснити? (лід має молекулярну, а пісок атомну гратку).

 3. У 1673 році Ньютон сказав: «Чи не можна припустити, що при утворенні твердої речовини (кристала), частинки установилися в лад і ряди, застигаючи в правильних фігурах?». Що б ви йому відповіли?

 4. Елементи С і Sі утворюють схожі за складом оксиди СО2 і SіО2, але СО2 плавиться при─78.5˚С,а SіО2 при +1700˚С. Як ви це можете пояснити? (різні кристалічні гратки)

 5. Білий фосфор плавиться при +44,2˚С. Яку кристалічну гратку має білий фосфор? (молекулярну).

 6. Червоний фосфор плавиться при +600˚С. Яку кристалічну гратку має червоний фосфор? (атомну).

VІІІ. Домашнє завдання.

Представлення результатів навчальних проектів №5 «Використання кристалів у техніці»; №6 «Кристали: краса і користь».

vseosvita.ua

Металічні кристали — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Металі́чні криста́ли — кристалічні речовини, всі атоми яких об’єднані металічними зв’язками, валентні електрони металу при цьому делокалізовані по всьому простору кристалічної ґратки, утвореної його позитивно заряженими йонами. Стабілізуються електронним газом, який може вільно переміщатись у кристалі, що зумовлює високу електричну провідність металів.

Металічні кристали внаслідок нелокалізованого зв’язку характеризуються високим координаційним числом (КЧ), електро- і теплопровідністю, блиском, пластичністю й ковкістю. Для них найхарактерніші три типи ґраток: кубічна гранецентрована (КЧ 12), гексагональна (КЧ 12) та кубічна об’ємноцентрована (КЧ 8). У щільній гексагональній гратці кристалізуються Mg, Be, Zn; у щільній кубічній гранецентрованій — Al, Cu, Ag, Au, Ni; у кубічній об’ємноцентрованій (ОЦК) — лужні метали, Cr, V, Pb, W та ін. У перших двох ґратках кожний атом на однаковій відстані оточений 12 іншими атомами. Таке розміщення відповідає найщільнішому заповненню простору однаковими сферами. ОЦК ґратка більш пориста. Кожний атом має вісім рівновіддалених сусідів і шість віддаленіших, тому можна вважати, що КЧ центрального атома дорівнює 14. Між кулями найщільнішої упаковки містяться октаедричні та тетраедричні порожнини, наявність яких пояснює деякі властивості металів та їхніх сполук.

Існують речовини, кристалічні ґратки яких можна розглядати як проміжні. Наприклад, у графіті, який має шарувату гексагональну структуру, атоми Карбону у межах одного шару утворюють три ковалентні зв’язки з трьома іншими атомами. Четвертий зв’язок атомів делокалізований у межах усього кристалу. Вуглецеві шари об’єднуються в кристалічну ґратку за рахунок міжмолекулярних сил. Міцність зв’язків у площині значно більша, ніж між шарами. Тому ґратку графіту можна розглядати і як атомну, і як металічну, що пояснює електропровідність графіту, його м’якість і металічний блиск.

Багатьом металам, особливо перехідним, властивий поліморфізм.

У кристалічних ґратках металів можуть бути як точкові, так і лінійні дефекти, які впливають на їхні фізико-хімічні властивості.

Хімічні та фізичні властивості металічних кристалів зумовлені утворенням металічного зв’язку.

 • Глосарій термінів з хімії / уклад. Й. Опейда, О. Швайка ; Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. —  : Вебер, 2008. — 738 с. — ISBN 978-966-335-206-0.
 • УГАТУ. Теория по химии для ВУЗов. [1]
 • МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ
 • Уманский Я. С., Скаков Ю. А., Физика металлов. Атомное строение металлов и сплавов, М., 1978.
 • Годовиков А. А., Кристаллохимия простых веществ, Новосиб., 1979.
 • Григорович В. К., Металлическая связь и структура металлов, М., 1988.

uk.wikipedia.org

Будова іонних кристалів основні типи кристалічних ґраток іонних сполук

Структура іонних кристалів підпорядкована правилу Гольдш-мідта (див. 7.2.1) та закономірностям найщільніших упаковок (див. 7.2.4). За Гольдшмідтом структура кристала визначається кіль­кістю його структурних одиниць, їх відносними розмірами та поляризаційними властивостями.

Стійкою буде така структура, яка забезпечує максимальну кількість контактів між іонами протилежного заряду і перешкод­жає відштовхуванню іонів з однаковими зарядами. Кількість таких контактів визначає КЧ центрального іона. Знаючи співвідношення іонних радіусів, можна приблизно передбачити КЧ.

Рис. 7.8. Взаємна координація іонів у кристалах: а — NaCl; б — CsCl

У структурі Натрій хлориду аніони Хлору (га = 0,181 нм) утворють ГЦК найщільнішу упаковку. Катіони Натрію (гк = 0,098 нм) заповнюють октаедричні порожнини. Відношення rk : ra = 0,54, тому структурі відповідає координація 6:6. Елементарна комірка містить чотири іони Натрію й чотири іони Хлору, тобто чотири формульні одиниці NaCl (рис. 7.8,а).

У Цезій хлориді катіон Цезію (гк = 0,168 нм) більший за катіон Натрію і його може оточувати більше число іонів Хлору. Відношен­ня гк : гa = 0,93, тому реалізується координація 8:8. Іони Цезію та іони Хлору утворюють примітивні кубічні ґратки, які ніби вставлені одна в одну, тому в центрі кожного куба з хлорид-іонів міститься іон Цезію, і навпаки (рис. 7.8,6).

У структурі сфалериту ZnS іони одного з елементів займають вузли ГЦК ґратки, а іони іншого елемента — половину тетраед­ричних порожнин. Відношення гк : га = 0,34, тому кожний іон Цинку оточений чотирма іонами Сульфуру, і навпаки.

Металічний стан і його особливості кристалічна структура металів

Більшість металів кристалізується в одному з трьох типів кристалічної ґратки (див. рис. 7.4): щільна гексагональна (Mg, Be, Zn), щільна кубічна гранецентрована (Al, Cu, Ag, Au, Ni), кубічна об’ємноцентрована (лужні метали, Cr, V, Pb, W та ін.). У перших двох ґратках кожний атом на однаковій відстані оточений 12 іншими атомами. Таке розміщення відповідає най-щільнішому заповненню простору однаковими сферами. ОЦК грат-ка більш пориста. Кожний атом має вісім рівновіддалених сусідів і шість більш віддалених, тому можна вважати, що КЧ центрального атома дорівнює 14. Між кулями найщільнішої упаковки містяться октаедричні та тетраедричні порожнини, наявність яких пояснює деякі властивості металів та їхніх сполук.

Багатьом металам, особливо перехідним, властивий полімор­фізм.

У кристаліч­них ґратках металів можуть бути як точкові, так і лінійні дефекти, які впливають на їхні фізико-хімічні властивості.

Хімічний зв’язок у металах

Наявність вільних електронів визначає всю сукупність власти­востей речовин у металічному стані: високу електро- і тепло­провідність; позитивний температурний коефіцієнт електроопору, здатність добре відбивати світлові хвилі (що зумовлює їхній ха­рактерний блиск і непрозорість), високу пластичність (ковкість), термоелектронну емісію, явище фотоефекту, магнітні властивості та ін.

На відміну від ковалентних і іонних сполук у металах невелике число електронів одночасно зв’язує велике число атомних ядер. Узагальненням валентних електронів металічний зв’язок дещо нагадує ковалентний. Проте у металів узагальнені електрони не належать окремим парам атомів, вони повністю делокалізовані. Цим пояснюється відсутність просторової напрямленості та наси­чуваності металічного зв’язку. Делокалізація валентних електронів є наслідком багатоцентрового характеру металічного зв’язку й причиною високої електро- та теплопровідності металів.

Отже, металічний зв’язок є багатоцентровим хімічним зв’язком з дефіцитом електронів і базується на узагальненні зовнішніх електронів атомів. Тому він характерний лише для конденсованого стану речовини. У газуватому стані атоми всіх речовин, у тому числі й металів, зв’язані між собою тільки ковалентним зв’язком.

Для характеристики енергії зв’язку в металічній гратці корис­туються поняттям енергії, атомізацгі. Порівняно невеликими енер­гіями атомізації характеризуються s- і р-метали, для яких зверху вниз по періодичній системі енергії атомізації закономірно змен­шуються (наприклад для калію, рубідію і цезію вони становлять відповідно 94,5; 82,0; 78,0 кДж/моль). ДлясІ-металів зв’язки значно міцніші й зі збільшенням атомної маси зростають. Наприклад, для міді, срібла й золота енергії атомізації дорівнюють 339,0; 286,1 і 354,0 кДж/моль. Це пояснюється тим, що металічний зв’язок не виключає деякої частки ковалентності. При переході від лужних до перехідних металів частка ковалентного зв’язку між атомами зростає за рахунок d-електронів.

Електрони провідності в кристалі сполучені міцніше, ніж ва­лентні електрони у молекулі з двох атомів, хоча їх зв’язуюча сила розподілена між великою кількістю атомів. Наприклад, енергія атомізації кристалічного літію дорівнює 163,2 кДж/моль при до­вжині зв’язку 0,3 нм, а енергія зв’язку в молекулі Li2 становить 108,8 кДж/моль. Отже, в розрахунку на моль атомів енергія зв’язку в кристалі зростає втричі. Довжина зв’язку в кристалі Li (0,3 нм) більша, ніж у молекулі Li2 (0,267 нм).

За надвисоких тисків металічні властивості характерні для багатьох неметалів. Зокрема, сірка стає добрим провідником елект­ричного струму при 4*1010 Па. Цікавою є поведінка металів при низьких температурах. Послідовно збільшуючись зі зниженням температури, електропровідність деяких металів раптово зростає практично до нескінченності. Це явище, відкрите в 1911 р. гол­ландським фізиком Камерлінг-Оннесом, має назву надпровідності. Воно поширюється і на деякі металіди (речовини, що характери­зуються переважно металічним типом зв’язку). Найвища темпера­тура переходу в надпровідний стан (~100 К) у складних оксидів типу YBa2Cu3O7 (Беднорц, Мюллер, 1986).

studfile.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о